Αλυσίδες

Αλυσίδες θερμώ γαλβάνισμα DIN 766-764
Αλυσίδες θερμώ γαλβάνισμα DIN 766-764
Spectrum 8
Κατάλληλη για ανύψωση φορτίων